Eyota "Lakota" Leo vom Birkenberg

 geb: 27.12.2013

Eltern: Cooper vom Nonnenwald -                             Chu`si Star Leo vom Birkenberg

**********************************************

 Lakota im April 2015 mit 16 Monaten